Regulamin V Mistrzostw Polski Programów Szachowych

 1. W Mistrzostwach uczestniczą programy komputerowe zgłoszone przez swoich autorów. Każdy uczestnik to system komputerowy i jedna lub więcej osób, które go oprogramowały. Programem musi operować jeden z autorów lub osoba bezpośrednio przez nich wyznaczona. Przynajmniej jeden ze współautorów programu w chwili jego zgłoszenia do Mistrzostw musi być obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Każdy program musi być oryginalną pracą autora. Jeśli dla którego z programów zostanie odkryte, że jego gra jest zbliżona do innego (np. przez podobne lub te same posunięcia) wówczas sędzia główny po konsultacji z zespołem ekspertów może zdyskwalifikować program. W związku z tym, wszystkie lub wyspecyfikowane przez kierownika turnieju programy (kody źródłowe) pracujące na systemach komputerowych muszą zostać udostępnione mu na jego żądanie.

3. Uczestnicy są zobowiązani stawić się na spotkaniu organizacyjnym rozpoczynającym turniej.

4. Gry są rozgrywane tempem 1 godzina na partię.

5. Przepisy nie opisane w niniejszym regulaminie są identyczne jak dla turniejów rozgrywanych przez ludzi (według aktualnego Kodeksu Szachowego Polskiego Związku Szachowego). W kwestiach spornych ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny.

6. Sędzia główny ma prawo odłożyć grę w wyjątkowych przypadkach. Gra w takich przypadkach będzie wznowiona od pozycji w której doszło do odłożenia pozycji.

7. Operator może poprosić sędziego o zatrzymanie obu zegarów z powodu problemów technicznych, po ich usunięciu operator musi prosić sędziego o pozwolenie na wznowienie pracy programu. Gdy dochodzi do wznowienia pracy programu z jakiegokolwiek powodu, operator jest zobowiązany ustawić wszystkie wartości parametrów pracy programu tak jak były ustawione w momencie przerwania gry. Gra musi zostać wznowiona najdalej 15 minut po jej przerwaniu. W szczególnych przypadkach sędzia może pozwolić na przerwę dodatkową.

8. Wszystkie komputery muszą znajdować się w miejscach wyznaczonych przez organizatora turnieju. Jeżeli operator używa zestawu składającego się z więcej niż jednego urządzenia to wszystkie urządzenia muszą znajdować się znajdować się w miejscach wyznaczonych przez organizatora turnieju.

9. Błąd operatora popełniony na początku gry lub w grze środkowej może zostać poprawiony tylko za zgodą sędziego. Jeżeli operator wprowadził niepoprawne posunięcie wówczas sędzia musi zostać natychmiast powiadomiony o tym fakcie. Wówczas to oba zegary zostaną zatrzymane, a gra zostanie cofnięta do momentu w którym wystąpił błąd i zegary zostaną przestawione do ich poprzednich ustawień. W przypadku niemożliwości ustalenia czasu, który upłynął sedzia podejmuję decyzję o pozostawieniu bieżącego stanu zegarów lub dodaniu odpowiedniej ilości czasu. Obie strony mogą w wówczas zmodyfikować wartość parametru odpowiedzialnego za podawany programom czas do namysłu. Sędzia może nie pozwolić na modyfikację niektórych parametrów programów.

10. Terminale w sali turniejowej muszą komunikować się bezpośrednio z komputerami, tzn. że nie mogą w zdalnej komunikacji pośredniczyć żadne osoby. Wszystkie monitory operatorów muszą być tak ustawione by były dobrze widoczne przez obu przeciwników. Operator może jedynie (1) wprowadzić posunięcie i (2) odpowiedzieć na informację o czasie z komputera. Ta ostatnia czynność musi być obserwowana przez sędziego lub osobę przez niego wyznaczoną. Jeżeli operator potrzebuje wprowadzić inną informację to musi uprzednio uzyskać zgodę na to od sędziego turnieju. Operator nie może sprawdzać w systemie czy program pracuje bez pozwolenia sędziego.

11. Jeśli uczestnik w trakcie trwania turnieju musi zmienić system komputerowy na inny to musi uzyskać na to pozwolenie kierownika turnieju lub sędziego turnieju.

12. Wszystkie gry są rozgrywane na szachownicach i przy użyciu zegarów zapewnionych przez organizatora turnieju.

13. Zwyciężca partii (a w przypadku remisu zawodnik grający białymi) jest zobowiązany przed rozpoczęciem kolejnej rundy dostarczyć do kierownika turnieju, na dyskietce 1.44 MB, dysku CD lub nośniku USB zgodnym ze specyfikacją pamięci masowych USB 1.1, zapis partii w postaci elektronicznej (PGN). W przypadku niedostarczenia zapisu za wynik partii zostanie przyjęty obustronny walkower.

14. W kwestiach spornych decyzja sędziego jest ostateczna.

15. Uczestnicy turnieju startują w dwóch kategoriach: jednolitej, to jest na sprzęcie zapewnionym przez organizatora oraz otwartej, to jest na sprzęcie uczestnika.

16. Turniej rozgrywany jest systemem kołowym (każdy z każdym niezależnie od kategorii, w której został zgłoszony). Numery startowe zostaną wylosowane przez uczestników podczas spotkania organizacyjnego. Jeśli liczba uczestników turnieju nie przekroczy pięciu zostanie rozegrany mecz-turniej dwukołowy.

17. Zwycięzca w kategorii otwartej, to jest ten uczestników, który uzyskał liczbę punktów większą niż wszyscy inni uczestnicy, niezależnie od tego w jakiej kategorii zostali oni zgłoszeni oraz zwyciezca w kategorii jednolitej, to jest ten uczestników, który uzyskał liczbę punktów większą niż wszyscy inni uczestnicy startujący w kategorii jednolitej otrzymuje tytuł Mistrza Polski Programów Szachowych odpowiednio w kategorii otwartej lub w kategorii jednolitej, który to tytuł będzie posiadał do następnego turnieju o Mistrzostwo Polski Programów Szachowych. Kolejność końcowa w turnieju zostanie określona na podstawie dorobku punktowego. W przypadku jeżeli dwu uczestników podzieli pierwsze miejsce w danej kategorii o tytule decydują kolejno

a. punktacja pomocnicza Sonnenborna-Bergera

b. wynik, który padł w turnieju w partii rozegranej pomiędzy oboma programami.

c. liczba zwycięstw

Jeśli powyższe kryteria nie przyniosą rozstrzygnięcia, to zostanie rozegrana dogrywka decydująca o tytule pomiędzy programami, które współdzielą pierwsze miejsce już po uwzględnieniu kryteriów a, b oraz c. W szczególności jeżeli pierwsze miejsce podzielą programy A i B, za program A będzie startował w kategorii otwartej za B w jednolitej, to program B otrzymuje tytuł Mistrza Polski w kategorii jednolitej, zaś o tytule MP w kategorii otwartej decyduje rozgrywka. W przypadku dzielenia dalszych niż pierwsze miejsc również stosowane są powyższe kryteria, a jeśli one nie przyniosą rozstrzygnięcia, to miejsca zostaną uznane za równorzędne bez dogrywki.

18. Ewentualna dogrywka pomiędzy kandydatami do tytułu Mistrza Polski składać się będzie z meczu składającego się z dwóch partii granych kolorami na przemian (lub w przypadku większej liczby
programów - turnieju dwukołowego) z tempem gry 15 min/zawodnika/partię. Tytuł Mistrza zostanie przyznany zwycięzcy tej dogrywki, przy czym w przypadku gdyby zwycięzców było kilku mają zastosowanie przepisy punktu 17 dotyczace ustalania kolejności miejsc (litery a,b oraz c) odniesione do wyniku uzyskanego w meczu‑turnieju dogrywki. Jeśli i te kryteria nie przyniosą rezulatatu zostanie rozegrana kolejna dogrywka składająca się z meczu składającego się z czterech partii granych kolorami na przemian (lub w przypadku większej liczby programów - turnieju czterokołowego) z tempem gry 5 min/zawodnika/partię. Tytuł Mistrza zostanie przyznany zwycięzcy tej dogrywki, przy czym w przypadku gdyby zwycięzców było kilku mają zastosowanie przepisy punktu 17 dotyczace ustalania kolejności miejsc (litery a,b oraz c) odniesione do wyniku uzyskanego w drugim meczu‑turnieju dogrywki. Jeśli i te kryteria nie przyniosą rezultatu tytuł Mistrza Polski zostanie przyznany wszystkim programom, które w drugim meczu-turnieju podzieliły pierwsze miejsce).